HiddenTag® For Forensic

Dịch vụ truy tìm người phát tán sao chép trái phép

Hình thành dịch vụ và quy trình

  • Đăng nhập[(invisible) vô hình] để người khác không thể phát hiện được thông tin người sử dụng, quá trình lưu thông và thông tin người mua trên hệ thống
  • Đăng nhập thông tin bằng thời gian thực trước khi dữ liệu được truyền tải bằng TV nội dung được bảo mật
  • Trường hợp đã được lưu thông hoặc sao chép bất hợp pháp nội dung được đánh dấu do thám, tìm và phân loại người sử dụng bị thất thoát thông tin bằng máy phân tích
  • Cung cấp cho người bán nội dung, phân biệt bằng sự phân tích sau khi đã xảy ra với người lưu hành(người mua) hoặc người sao chép đầu tiên của nội dung được được sao chép bất hợp pháp
히든태그 포렌식 워터마크 삽입 > 유통 > 히든태그 포렌식 워터마크 추출 > 최초 유포자 정보 확인

Đặc trưng của HiddenTag® Forensic Watermark

  • Nội dung được đăng nhập mark do thám HiddenTag vì không có sự khác biệt chất lượng hình ảnh với bản gốc nên không tạo ra sự phản kháng với người sử dụng
  • Có khả năng quản lý tại chỗ để tìm ra người sao chép bất hợp pháp tức thì trong trường hợp bị phát tán trực tuyến nội dung bị sao chép bất hợp pháp.
원본 이미지와 히든태그 포렌식 워터마크 삽입 이미지의 화질 차이 없음

HiddenTag® Forensic Watermark là:

Là kỹ thuật của CK&B có thể bổ sung hoặc thay thế kỹ thuật watermark có sẵn và ARM hay CAS, bằng kỹ thuật có thể theo dõi quá trình phát tán và lưu hành sau khi đăng nhập thông tin không nhìn thấy bằng mắt thường về VOD liên quan với dịch vụ OTT, mobile, IPTV, webtoon và các nội dung giáo dục khác ..v..v.

o sánh với (CAS, DRM, watermark kỹ thuật số) kỹ thuật bảo mật hiện có

HiddenTag® Forensic Mark CAS DRM Digital Watermark
Mục đích Tìm ra người sao chép lậu bằng việc phân tích ID người dùng Quản lý quyền lợi về việc sử dụng nội dung
(Quản lý tư cách người xem, người tham gia,hạn chế tiếp nhận người sử dụng)
Quản lý điều khoản bị hạn chế về sử dụng nội dung
(Khôi phục/ mã hóa nội dung)
…Người có quyền sở hữu trí tuệ
Thời điểm quản lý Tại chỗ Trước Trước Tại chỗ
Chứng minh quyền sở hữu trí tuệ Có khả năng không có khả năng không có khả năng Có khả năng
Theo dõi người sao chép bất hợp pháp Có khả năng không có khả năng không có khả năng không có khả năng
Tương thích Xuất sắc Rất thấp. Rất thấp. Xuất sắc

Hình thức cung cấp dịch vụ

  • Embedder : Nhập thông tin
  • Detector : phân tích thông tin được nhập bởi embedder
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi qua điện thoại số: 02-453-8416
TOP