HiddenTag® For Broadcast

Dịch vụ nội dung phát sóng tổng hợp

Thông qua HiddenTag® For Broadcast

Đang tiến hành cùng lúc việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nôi dung phát sóng và giám sát quảng cáo, hiệu quả,
tạo nên dịch vụ mới được liên kết với VOD∙quảng cáo∙thương mại điện tử qua thông tin phát sóng.

Dịch vụ thông tin phát sóng

HD급 방송에 워터마크 삽입하여 송출(국내 유일) > 콘텐츠에 고유ID 워터마크로 삽입 > 인터넷에 캡쳐, 인용되는 콘텐츠를 모바일로 인식하여 커머스/광고/VOD 등 부가 서비스로 연결
  • Năm 2000 cung cấp watermark kỹ thuật số Archive video HD trên KBS đầu tiên trong nước
  • Năm 2013 cung cấp máy nhập thuỷ vân trên(kênh thời gian thực) địa chỉ của SBS đầu tiên trong nước
      (Nhập thông tin watermark của HiddenTag lên nội dung phát sóng của SBS ..v..v, rồi truyền tải)

Dịch vụ liên quan internet và quảng cáo (PPL)

Thông qua watermark gồm cả khi truyền dẫn phát sóng, có khả năng liên kết với nhiều dịch vụ phụ khác của nội dung phát sóng.
Trong trường hợp chụp màn hình rồi đưa lên Blog, trang intrnet ..v..v cũng có khả năng liên kết bằng commerce hoặc cung cấp thông tin PPL gián sát watermark
1.워터마크 삽입 / 2.콘텐츠 ID 코드 서버 / 3.각종 메타 정보(콘텐츠 정보, PPL 정보 등) / 4. 방송 송출 / 5.워터마크 검출기 / 6.ID조회 / 7.PPL정보(제품홍보, 커머스 연결)

Dịch vụ Mobile quảng cáo gián tiếp (PPL)

Về sau có thể cung cấp thông tin liên quan đến PPL càng trở nên đơn giản hơn khi phân tích thủy vân trên điện thoại thông minh. 1.워터마크 삽입 / 2.콘텐츠 ID 코드 서버 / 3.각종 메타 정보(콘텐츠 정보, PPL 정보 등) / 4. 방송 송출 / 5.워터마크 검출 앱 실행 / 6.ID조회 / 7.PPL정보(제품홍보, 커머스 연결)

Giám sát quảng cáo

Bằng kỹ thuật của HiddenTag For Broadcast có khả năng giám sát/nhập watermark trên phát sóng HD với đơn vị frame(khung)
có thể cung cấp dịch vụ giám sát quảng cáo mà bạn chưa từng được trải nghiệm trước đó.
광고 > 방송국 > 송출 > 시청자 > 워터마크 검출 > 광고주 리포트
  • Dịch vụ giám sát thời gian thực tế
  • Giám sát phân lượng quảng cáo hoàn hảo
  • Giám sát thời gian thực phát quảng cáo
  • Cung cấp giám sát của đơn vị frame(khung)
  • Phí quản lý cực rẻ
  • Quản lý tự động theo năm chỉ với 1 lần cài đặt

Ngăn chặn phục chế trái phép

Qua việc theo dõi lộ trình phục chế trái phép phát sinh qua qua nhiều đường,có thể phát hiện ra được người phục chế trái phép đầu tiên. 원본 콘텐츠 > DRM:사전보안 Watermark:후속방어 > Watermark 정보 삽입 - Watermark검출:유출 채널 및 불법 목제 추적 > 녹화장치(불법스캔) > TV시청
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi qua điện thoại số: 02-453-8416
TOP