HiddenTag® For Document

Dịch vụ bảo mật dữ liệu quan trọng on-offline

HiddenTag® For Document là:

Sau khi nhập thông tin mà có thể phán đoán được là bản gốc của tư liệu trong hình ảnh có con dấu và logo của công ty nhất định sẽ được đưa vào trong dữ liệu của doanh nghiệp/cơ quan hành chính,
có khả năng phân tích một cách đơn giản để sử dụng thiết bị thông minh mà không cần đến thiết bị phân tích chuyên dụng.
Hãy bảo vệ giá trị của thông tin bằng HiddenTag For Document, nó có thể bảo mật an toàn tuyệt đối mà không bị giới hạn bởi on-offline.
1.직인/로고 이미지를 코드화하여 같은 이미지에 각각의 문서정보 연결 / 2.발급 문서와 인식 결과 페이지를 대조하여 원본 일치 여부를 판별

So sánh kỹ thuật bảo mật dữ liệu hiện tại với HiddenTag® For Document

HiddenTag For Document không có khả năng tạo lập tùy tiện.
Vì vậy khi làm giả dữ liệu, thì dữ liệu của tư liệu gốc trên HiddenTag được sao chép không trùng với nội dung dữ liệu được phân tích.
HiddenTag for Document와 기존 문서보안기술 비교 표

Mã vạch 2D

Sau khi lưu nội dung dữ liệu vào mã vạch 2D so sánh với bản gốc qua việc giải mã mã vạch.

Mã QR

Lưu nội dung dữ liệu trên mã QR rồi dùng điện thoại có thể kiểm tra đơn giản được nhờ,
điện thoại thông minh, tuy nhiên mã QR không phải bất kỳ ai cũng có thể lập được một cách tùy ý mà còn có khả năng làm giả cùng với trang đích.

Đặc trưng của HiddenTag® For Document, giải pháp ngăn chặn làm giả tư liệu thông minh

Dễ dàng sử dụng

Có thể kiểm tra được làm giả qua việc sử dụng nhiều hình ảnh tem nhãn, con dấu ..v..v. Hình ảnh có khả năng sử dụng bằng việc in trực tiếp hoặc bằng tem nhãn. 직인 및 마크 이미지에 코드 적용 / 특징:자유로운 도안 가능 / 크기:20mm*20mm(변경 가능)

Cùng một hình thức, thông tin khác nhau

Bằng mắt thường thấy tất cả các hình ảnh giống nhau nhưng, mỗi hình ảnh đều chứa những thông tin khác nhau.
Nếu nhập thông tin vốn có mà không bị sai quy cách của tất cả các dữ liệu thì có thể kiểm tra được sự làm giả dữ liệu.

Sử dụng tiện lợi

Không cần cài đặt máy quét hay chương trình đặc biệt khác, cũng có thể kiểm tra được các dữ liệu bị làm giả 1 cách dễ dàng bằng điện thoại thông minh.
Ứng dụng cần trong việc phân tích có thể tải xuống từ trên nhiều trang như Google Play, App Store, trang 360 Trung Quốc ..v..v.

Quy trình hệ thống HiddenTag HiddenTag® For Document

사용자:발급요청 > 발급기관:문서생성-모바일문서생성 > 문서 내 히든태그 삽입 > 사용자:문서수령 > 사용자:문서제출 > 접수기관:모바일확인-실물 문서와 비교대조

Kết cấu dịch vụ HiddenTag® For Document

HiddenTag 생성모듈 / HiddenTag Index / HiddenTag App / HiddenTag Report / HiddenTag 유지보수

Hình thức cung cấp dịch vụ HiddenTag® For Document

모듈 제공 방식 / 이미지 데이터 제공 방식 / 인쇄 스티커 제공 방식
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi đáp bằng điện thoại 02-453-8416
TOP